Här kan du anmäla dig till Kulturskolan i Östersund.

Förutsättningar

Uppgifter att ha tillhands

Du behöver följande uppgifter för att kunna genomföra ansökan:

Vad händer när du skickat in ärendet?

Efter att er ansökan har kommit in placeras ditt barn i kö. Du kommer få ett bekräftelsebrev per epost, med ansökan, samt en personlig länk till dina sidor. På mina sidor kan du bland annat se elevens kö-plats och hitta kontaktuppgifter.
Det är olika lång tid till olika kurser så när vi kan erbjuda en plats kommer vi att kontakta er.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behöver spara och behandla är vårdnadshavares namn, personnummer, adress för fakturering. Vi behöver också elevens namn, personnummer, skola och årskurs för att kunna planera undervisning. För att enklare kunna felsöka och upptäcka intrångsförsök och spåra t.ex. registerändringar sparas IP, url och tidpunkt.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att ett avtal behöver ingås då undervisningen inte är avgiftsfri och ansvarsförbindelse måste finnas vid instrumentuthyrning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge vårdnadshavare har elev vid kulturskolan, och kommer raderas 1 år efter alla kurser är avslutade och betalade och eventuella hyresinstrument är återlämnade.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunen som sköter vår fakturering. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Kultur- och fritidsnämnden, Östersunds kommuns organisationsnummer 212000-2528. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 063-14 30 00 eller skicka e-post till kulturochfritidsnamnden@ostersund.se. Du når vårt dataskyddsombud genom att kontakta Östersunds kommuns kundcenter på kundcenter@ostersund.se.

Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd